JavaScript初学者笔记 数组新建排序等
- 共 1,552 次检阅

// 数组创建方以及遍历
var arr = new Array(1, 2, 3, 4, 5, 6);
for (var i = 0; i < arr.length; i++) {
  console.log(arr[i]);
}

var arr = ['张飞', '关羽', '马超', '赵云', '黄忠', '刘备', '姜维'];
for (var i = 0; i < 7; i++) {
  console.log(arr[i]);
}

// 数组长度 数组变量.length

// 求数组元素为数字的时候,求和与平均值
// 声明一个变量I,吧里面每个数组元素假造sum里面、
// 用求和变量sum 除以数组长度就可以得到数组的平均值
var arr = [2, 6, 1, 7, 4]
var sum = 0;
var pin = 0;
for (var i = 0; i < arr.length; i++) {
  sum = sum + arr[i]; //相加的数组袁术 arr[i] 不是计数器I
  // sum += arr[i];
}

pin = sum / arr.length; // arr.length; 数组长度
console.log(sum,pin);

// 求数组[2,6,1,77,52,25,7]最大值
var arr = [2, 6, 1, 77, 52, 25, 7, 99, 5];
var sum = arr[0]; //取第一个数组里面的值
for (var i = 1; i < arr.length; i++) {
  if (arr[i] > sum) {
    sum = arr[i]
  }
}
console.log('该数组中最大值是' + sum);

// 求数组[2,6,1,77,52,25,7]最小值
var arr = [2, 6, 1, 77, 52, 25, 7, 99, 5];
var sum = arr[0]; //取第一个数组里面的值
for (var i = 1; i < arr.length; i++) {
  if (arr[i] < sum) {
    sum = arr[i]
  }
}
console.log('该数组中最小值是' + sum);

// 将数组['red','green','blue','pink']转换为字符串并且用|分隔 或其他符号分隔
var str = '';
var sep = '|';
var arr = ['red', 'green', 'blue', 'pink'];
for (var i = 0; i < arr.length; i++){
  str += arr[i] + sep;
}
console.log(str);

// 数组新增元素
// 1,修改length长度
var arr = ['red', 'green', 'blue'];
console.log(arr.length);
arr.length = 5;
console.log(arr);
console.log(arr[3]); //underfind
console.log(arr[4]); //underfind

// 2,修改索引号(追加数组元素)
var arr1 = ['red', 'green', 'blue'];
arr1[3] = 'pink';
arr1[4] = 'pinks';
console.log(arr1); // 追加完成 结果:["red", "green", "blue", "pink", "pinks"]

arr1[0] = 'yellow'; //这里是替换原来的数组元素,如果有就替换,没有就追加进去
console.log(arr1);
arr1 = '有点意思';
console.log(arr1); // 不要给数组名赋值,否则里面的数组元素直接覆盖无了

// 数组存放1-10个值
var arr = [];
for (var i = 0; i < 10 ; i++) {
  // arr = i // 不要直接给数组名复制,否则以前的元素都没有了
  arr[i] = i + 1;
}
console.log(arr);

// 将数组[2,0,6,1,77,0,52,0,25,7] 中大于等于10的元素选出来,放入新的数组
//方法1
var arrNew = [];
var j = 0;
var arr = [2, 0, 6, 1, 77, 0, 52, 0, 25, 7];
for (var i = 0; i < arr.length; i++) {
  if (arr[i] > 10) {
    arrNew[j] = arr[i];
    j++
  }
}
console.log(arrNew);

//方法二
var arrNew = [];
var arr = [2, 0, 6, 1, 77, 0, 52, 0, 25, 7];
for (var i = 0; i < arr.length; i++) {
  if (arr[i] > 10) {
    arrNew[arrNew.length] = arr[i];
  }
}
console.log(arrNew); 

// 将数组[2,0,6,1,77,0,52,0,25,7] 中去掉等于0的元素,然后其他元素组成新的数组
var arr = [2, 0, 6, 1, 77, 0, 52, 0, 25, 7];
var arrNew = [];
for (var i = 0; i < arr.length; i++) {
  if (arr[i] != 0) {
    arrNew[arrNew.length] = arr[i];
  }
}
console.log(arrNew);

倒序
var arr = ['red', 'green', 'blue', 'prink', 'purple'];
var newArr = [];
for (var i = arr.length - 1; i > 0; i--) {
  newArr[newArr.length] = arr[i]
}
console.log(newArr);

// 冒泡排序
var arr = [8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1];
for (var i = 0; i <= arr.length - 1; i++) {
  for (var j = 0; j <= arr.length - i -1; j++) {
    if (arr[j] > arr[j + 1]) {
      var temp = arr[j];
      arr[j] = arr[j + 1];
      arr[j + 1] = temp;
    }
  }
}
console.log(arr);

 

分享到:

这篇文章还没有评论

发表评论